For a reminder of our Therapists and Stylists and to see what services they can offer please'Click here'

The KH Salon ( Saigon )

Chào mừng bạn đến khu vực đặt chỗ trực tuyến của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký đặt chỗ trực tuyến bạn hãy đăng nhập dưới đây. Nếu bạn đã không đặt trực tuyến trước đây, xin vui lòng nhấn vào nút Đăng ký điền vào mẫu đăng ký.