Cutting and Styling
 
Women

Shampoo and finish/ Gội đầu và kết thúc

Haircut and finish/  Cắt tóc và kết thúc

Cut, shampoo and finish/ Cắt, gội đầu và kết thúc

Blowdry only/ Sấy tóc

Dummy perm/ Kẹp lọn

Party styling/ Bới tóc

Men

120K

140K

250K

80K

100K

200K - 300K - 340

Cut, shampoo and finish/ Cắt, gội đầu và kết thúc

Clipper cut/ Cắt tông đơ

 Afro Hair
250K

140K

Blow Drying/ Sấy tóc

Cutting - Women/ Tóc phụ nữ

Relaxing (including blow drying)/ Thư giản bao gồm sấy tóc

Relaxing (including cutting and blow drying)/ Thư giản bao gồm cắt sấy tóc

Permanent Soft Curls and Waves

100K

140K

120K

250K
Short hair/ Mái tóc ngắn

Long hair/ Mái tóc dài

Digital hot perm/ Uốn nóng kỹ thuật

Special perm/ Uốn đặt biệt

 Children (12 Yrs and under)/ Trẻ em (12 tuổi trở xuống)
600K - 800K

800K - 1000K

800K - 1000K - 1200K

800K - 1000K - 1200K
Children's cut, shampoo and finish/ Cắt của trẻ em, gội đầu và kết thúc

Children's cut/ Cắt trẻ em

Children's Shampoo
170K

90K

80K