Other Treatments

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ionic Japanese Hair Straightening/ Ủi Thẳng tóc Nhật Bản

Nhật Bản tóc thẳng kỹ thuật, trong đó khóa trong độ ẩm và chất dinh dưỡng trong quá trình ủi, cải thiện điều kiện cũng

như tóc thẳng.

 

 Conditioning Treatments/ Phương pháp điều trị

 

from 800K - 1000K - 1200K

 

Trichological treatments/ phương pháp điều trị Trichological

Head massage/ massage đầu

Senscience Power Dose Treatments  

400K - 500K

120K

500K - 600K